Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Vitadio s.r.o., IČO: 01892444, so sídlom Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 277246 (ďalej len „Prevádzkovateľ”) upravujúce užívanie aplikácie Vitadio zo strany koncových používateľov (ďalej len „Používateľ”) a s tým súvisiace práva a povinnosti ( ďalej len „Obchodné podmienky”).

1. Predmet obchodných podmienok

Obchodné podmienky upravujú používanie aplikácie Prevádzkovateľa s názvom Vitadio, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí poskytovanie edukačných materiálov, výživového plánu, motivačného programu a podpory výživovým poradcom (ďalej len „Aplikácia”). Aplikácia umožňuje, okrem iného, ​​prepojenie Používateľa s nutričným terapeutom (ďalej len „Terapeut”) a zdieľanie dát z Aplikácie zo strany Používateľa s jeho lekárom (ďalej len „Lekár”).

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, keď Používateľom je fyzická osoba konajúca mimo svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej tiež ako „Spotrebiteľ”).

1.3. Prevádzkovateľ Aplikácie umožňuje Používateľovi používať Aplikáciu na základe zmluvy uzatvorenej postupom podľa týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Zmluva”). Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy od okamihu jej uzavretia. Ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok je možné individuálne dohodnúť písomnou cestou. Odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

2. Aplikácie

2.1. Aplikácia je dostupná z internetovej domény www.vitadio.sk, prípadne z príslušného trhoviska mobilných aplikácií.

2.2. Aplikácia môže byť z času na čas aktualizovaná a môžu byť do nej pridané nové funkcie. Toto prebieha automaticky a tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na aktualizovanú Aplikáciu. Používateľ nie je oprávnený zmeny odmietnuť, lebo Aplikácia je poskytovaná so všetkými atribútmi vrátane prípadných aktualizácií. Používateľ má však možnosť kedykoľvek ukončiť užívanie Aplikácie.

2.3. Prevádzkovateľ vyvíja primerané úsilie, aby bola Aplikácia dostupná a funkčná. Aplikácia však nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Prevádzkovateľa, popr. tretích osôb.

3. Registrácia, uživateľský účet

3.1. Pre užívanie Aplikácie sa Používateľ musí zaregistrovať postupom podľa týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Registrácia”). Registráciou dochádza k uzavretiu Zmluvy. Na základe Registrácie je Používateľovi zároveň vytvorený jeho užívateľský účet, prostredníctvom ktorého Používateľ Aplikáciu môže využívať (ďalej len „Účet”).

3.2. Registrovať sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá používanie Aplikácie konzultovala so svojím Lekárom, u ktorej nie je dané žiadne závažné zdravotné obmedzenie nezlučiteľné s používaním Aplikácie a ktorá spĺňa všetky ostatné podmienky používania Aplikácie uvedené v Návode na používanie aplikácie dostupnom na adrese: https://vitadio.sk/uploads/manual_uploads/user_manual_patient_Vitadio_1_0_1_sk.pdf. Aplikácia nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov, pre osoby, u ktorých existuje závažné zdravotné obmedzenie, pre ktoré je užívanie Aplikácie nevhodné alebo nemožné, alebo pre osoby, pre ktoré nie je použitie vhodné podľa Návodu na použitie.

3.3. Registrácia prebieha prostredníctvom elektronického formulára dostupného na www.vitadio.sk a v Aplikácii. V rámci Registrácie je Používateľ povinný vyplniť registračný kód poskytnutý Prevádzkovateľom, Lekárom alebo iným zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, prípadne ďalšie údaje označené ako povinné, bez uvedenia povinných údajov nemožno Registráciu dokončiť.

3.4. Používateľ môže zadané údaje kontrolovať alebo meniť pred odoslaním registračného formulára. Odoslané údaje sú Prevádzkovateľom považované za správne a pravdivé.

3.5. Pred dokončením Registrácie Používateľ potvrdí, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s ich znením súhlasí a ďalej, že sa zoznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa.

3.6. O úspešnej Registrácii a o uzavretí Zmluvy bude Používateľ informovaný prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri Registrácii.

3.7. V nadväznosti na Registráciu si Používateľ vytvorí Účet, a to vyplnením údajov požadovaných príslušným formulárom v rámci Aplikácie a uložením do Aplikácie.

3.8. Používateľ je oprávnený používať výhradne svoj vlastný Účet. Každý Používateľ môže mať iba jeden Účet. Pre prístup do účtu je potrebné zadať prihlasovacie údaje, ktoré Používateľ uviedol pri tvorbe účtu. Používateľ je povinný svoje prihlasovacie údaje chrániť a je predovšetkým povinný zabrániť akejkoľvek tretej osobe v neoprávnenom prístupe k nim. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú ujmu v prípade porušenia tejto povinnosti zo strany Používateľa. V prípade podozrenia z prezradenia prístupových údajov či ich zneužitia musí Používateľ svoje prístupové údaje bez zbytočného odkladu zmeniť.

3.9. Všetky údaje, ktoré Používateľ pri Registrácii alebo do účtu uvádza, musia byť správne a pravdivé. Pri akejkoľvek ich neskoršej zmene je Používateľ povinný údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu vzniknutú v prípade, že Používateľ uvedie nesprávne či nepresné údaje, či poruší svoju povinnosť aktualizovať údaje.

3.10. Zodpovednosť za aktivity prebiehajúce v rámci účtu nesie Používateľ, nehľadiac na to, či ju robí sám Používateľ, osoba Používateľom poverená, či iná tretia osoba.

3.11. Používateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho účtu zaslaním žiadosti na kontaktnú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú nižšie v týchto Podmienkach. Prevádzkovateľ ho zruší bez zbytočného odkladu. Ak Obchodné podmienky nestanovujú inak, Používateľovi v súvislosti so zrušením účtu nevznikajú žiadne nároky.

3.12. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Používateľovi Účet, a to predovšetkým v prípade, keď Používateľ svoj Účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Používateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok. Ak Obchodné podmienky nestanovujú inak, Používateľovi v súvislosti so zrušením účtu nevznikajú žiadne nároky.

4. Poučenie o používanie aplikácie, vylúčenie záruk

4.1. Používateľ berie na vedomie, že Aplikácia je softvérovým nástrojom, ktorý na základe informácií do nej vložených Používateľom automatizovane generuje Používateľovi odporúčania, plány a ďalší obsah, prípadne prepojí Používateľa s Terapeutom alebo poskytne dáta Používateľa Lekárovi. Prevádzkovateľ sám neposkytuje zdravotné služby. Aplikácia slúži na podporu pacientov v self-managemente s cieľom zlepšiť životosprávu pacientov s diabetom druhého typu a v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť. Zlepšenie životosprávy môže mať vplyv na zlepšenie zdravotného stavu, ale Aplikácia samotná ani jej obsah nie sú určené na liečbu diabetu, ani iných chronických ochorení.

4.2. Používateľ je povinný sa pred začatím užívania Aplikácie poradiť o jej používaní so svojím Lekárom, a to predovšetkým ak si Používateľov zdravotný stav vyžaduje osobitný výživový alebo pohybový režim. Používateľ je povinný sa so svojím Lekárom radiť aj priebežne po dobu používania Aplikácie.

4.3. Aplikácia generuje odporúčania, plány a obsah na základe informácií, ktoré do Aplikácie nahrá sám Používateľ. Relevantnosť obsahu Aplikácie je tak ovplyvnená správnosťou, pravdivosťou a úplnosťou informácií, ktoré Používateľ do Aplikácie uviedol. V prípade akýchkoľvek zmien informácií uvedených do Aplikácie je Používateľ povinný ich bez zbytočného odkladu v Aplikácii doplniť či upraviť.

4.4. Používateľ berie na vedomie, že zmena životosprávy a prípadná redukcia hmotnosti môžu mať vplyv na množstvo užívaných liekov, najmä inzulínu. Používateľ by mal v priebehu používania Aplikácie dôsledne monitorovať svoju glykémiu.

4.5. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za služby Terapeuta, prípadne Lekára poskytované prostredníctvom alebo s pomocou Aplikácie, lebo Terapeuti a Lekári vystupujú ako samostatní poskytovatelia služieb. Aplikácia výhradne umožňuje prepojiť Používateľa s Terapeutom, prípadne poskytnúť dáta z Aplikácie Lekárovi. Prevádzkovateľ tu vystupuje len ako sprostredkovateľ a služby Terapeutov ani Lekárov sám neposkytuje.

4.6. Používateľ uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov, užívanie Aplikácie konzultoval so svojím Lekárom a nie je u neho dané žiadne závažné zdravotné obmedzenie nezlučiteľné s používaním Aplikácie a spĺňa všetky ďalšie podmienky pre používanie Aplikácie vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok.

4.7. Používateľ berie na vedomie, že všetky odporúčania, rady a plány poskytnuté prostredníctvom Aplikácie sú vždy poskytované na mieru podľa individuálnych potrieb a informácií daného Používateľa, a nie sú určené pre akékoľvek iné osoby.

4.8. Používanie Aplikácie je na vlastné riziko Používateľa a Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ujmu spôsobenú používaním Aplikácie ani žiadne záruky, že konkrétny obsah či funkcionalita Aplikácie sú pre používateľa vhodné.

4.9. Používateľ je povinný poskytovať všetku potrebnú súčinnosť pri používaní Aplikácie. V prípade, že využívanie Aplikácie vyžaduje dodržiavanie určitého režimu (napr. osobné, telefonické alebo video konzultácie v rámci Aplikácie, ďalej len "Konzultácie"), je Používateľ povinný sa dohodnutých Konzultácií riadne a včas zúčastniť. Používateľ má právo zmeniť objednaný termín konzultácie do 24 hodín pred plánovaným začiatkom Konzultácie. V prípade, že tak neurobí a na Konzultáciu sa nedostaví, počíta sa táto konzultácia ako vyčerpaná bez nároku na akékoľvek náhrady. Ďalej, ak nebude Používateľ poskytovať potrebnú súčinnosť pri čerpaní služieb, nemôžu služby priniesť očakávaný výsledok a Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľovi poskytovanie služieb pozastaviť, prípadne úplne zrušiť jeho Účet postupom podľa týchto Obchodných podmienok.

4.10. Prevádzkovateľ nezaručuje dosiahnutie vytúženého výsledku (napr. zníženie hmotnosti o určitý počet kilogramov) užívaním Aplikácie, lebo toto je ovplyvnené množstvom faktorov, ktoré nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa. Riadnym používaním Aplikácie a poskytovaním súčinnosti podľa týchto Obchodných podmienok sa však spravidla zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku.

5. Cena za používanie aplikácie

5.1. Používatelia môžu Aplikáciu po dobu a za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach užívať bezplatne.

6. Uživateľská a majetkové práva k aplikácii

6.1. Používateľ berie na vedomie, že Aplikácia, jej obsah alebo ich časti, či prvky môžu byť chránené ako autorské diela v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v účinnom znení (ďalej len „Autorský zákon").

6.2.Dokončením Registrácie udeľuje Prevádzkovateľ Používateľovi obmedzené nevýhradné oprávnenie k výkonu práva Aplikácie a jej obsah použiť (ďalej len „Licencia”), a to v podobe, v akej je Aplikácia v danej chvíli dostupná na webe www.vitadio.sk alebo v príslušnom trhovisku mobilných aplikácií. Licencia je poskytnutá po dobu trvania Zmluvy na použitie v súlade s účelovým určením Aplikácie, na použitie Aplikácie výhradne pre osobnú potrebu, v tomu zodpovedajúcom rozsahu a výhradne tomu zodpovedajúcim spôsobom. Licencia sa poskytuje pre územie Slovenskej republiky.

6.3. Používateľ nie je oprávnený do Aplikácie ani jej obsahu akokoľvek zasahovať alebo ich meniť, spojiť ich s iným dielom, ani zaradiť ich do diela súborného. Používateľ nie je oprávnený vytvárať kópie Aplikácie na iné účely ako výhradne pre osobnú potrebu, predovšetkým nie je oprávnený Aplikáciu akokoľvek rozmnožovať, šíriť alebo sprístupňovať pre komerčné účely, ak sa Používateľ s Prevádzkovateľom výslovne písomne ​​nedohodnú inak. Pre viac informácií o možných komerčných použitiach môže Používateľ Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese podpora@vitad.io.

6.4. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť sublicenciu tretím osobám, ani postúpiť Licenciu na tretiu osobu.

6.5. Licencia vždy zaniká spolu s ukončením Zmluvy. Po skončení Zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený Používateľovi zneprístupniť Aplikáciu, vrátane jeho účtu a všetkých dát v ňom obsiahnutých. Používateľovi v súvislosti s tým nevznikajú voči Prevádzkovateľovi žiadne nároky.

6.6. Podmienky používania webu a Aplikácie sa primerane vzťahujú na iné nehmotné statky sprístupnené Prevádzkovateľom v rámci Aplikácie (hlavne grafika, ochranné známky a pod.).

6.7. Používateľ a Prevádzkovateľ vylučujú všetky zákonné Licencie či voľné použitie v prospech Používateľa, ktoré je možné dohodou strán vylúčiť.

7. Obsah používateľa

7.1. Používateľ môže do Aplikácie vkladať (nahrávať) obsah, ktorý môže byť chránený napr. ako autorské dielo podľa Autorského zákona alebo ako iný zákonom chránený nehmotný statok (ďalej len „Obsah Používateľa”). Nahraním Obsahu Používateľa do Aplikácie poskytuje používateľ Prevádzkovateľovi nevýhradné oprávnenie k výkonu práva Obsah Používateľa použiť, a to po celú dobu trvania majetkových autorských práv, celosvetovo, bez obmedzenia čo do rozsahu a účelu použitia. Prevádzkovateľ je oprávnený Obsah Používateľa zverejniť, meniť (vrátane jeho názvu a označenia autora), spojiť ho s iným dielom, zaradiť ho do diela súborného alebo ho dokončiť.

7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu tretej osobe. Používateľ súhlasí s postúpením Licencie k Obsahu Používateľa na tretiu osobu. Právo použiť obsah Používateľa poskytuje Používateľ bezodplatne. Zmluvné strany spoločne vylučujú právo Používateľa na akúkoľvek prípadnú dodatočnú odmenu za poskytnutie obsahu Používateľa, avšak toto nie je možné dohodou strán vylúčiť.

7.3. Používateľ zaručuje, že k obsahu vkladanom Používateľom do Aplikácie má všetky potrebné práva v nevyhnutnom rozsahu, a že použitím obsahu Používateľa v súlade s týmito Obchodnými podmienkami Prevádzkovateľ nezasiahne do žiadnych práv tretej osoby. V prípade, že sa toto vyhlásenie Používateľa ukáže byť nepravdivým, nesprávnym alebo neúplným zaväzuje sa Používateľ bezodkladne a na svoje vlastné náklady pre Prevádzkovateľa tieto práva v potrebnom rozsahu zabezpečiť a ďalej odškodniť Prevádzkovateľa, prípadne jeho klientov alebo obchodných partnerov a nahradiť im všetku vzniknutú ujmu v tejto súvislosti (vrátane prípadných sankcií alebo nákladov súdnych, alebo iných konaní).

7.4. Ak Obsah Používateľa napĺňa znaky niektorého z iných zákonom chránených nehmotných statkov, než je autorské dielo, riadia sa právne vzťahy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom z toho vyplývajúce týmto článkom obdobne, predovšetkým pokiaľ ide o právo na využitie Obsahu Používateľa Prevádzkovateľom a o odmenu za vytvorenie takéhoto produktu.

7.5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, aj bez uvedenia dôvodu, pozastaviť, obmedziť, alebo zablokovať Používateľovi možnosť nahrávať do Aplikácie ďalší Obsah Používateľa. Práva Prevádzkovateľa k už zaznamenanému Obsahu Používateľa týmto nie sú dotknuté.

8. Práva a povinnosti používateľov

8.1. Používateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu výhradne v súlade s právnymi predpismi a týmito Obchodnými podmienkami. Používateľ nie je oprávnený využívať Aplikáciu na iné účely (napr. komerčné, reklamné) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, než ako stanovujú tieto Obchodné podmienky. Používateľ sa predovšetkým zaväzuje, že:

 1. nebude v súvislosti s užívaním Aplikácie zasahovať do práv tretích osôb, Prevádzkovateľa alebo ostatných Používateľov,
 2. nebude neoprávnene zasahovať do Aplikácie, nebude sa pokúšať získať prístup do Aplikácie iným spôsobom, než pomocou na to určených prihlasovacích údajov a prostredníctvom príslušného rozhrania, najmä nebude akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, pozmeňovať, vykonávať dekompiláciu či inak zasahovať do Aplikácie, súvisiacich zdrojových kódov a dokumentácie, ak na to nie je výslovne oprávnený,
 3. nebude užívať Aplikáciu spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť (vrátane zásahu do hardwaru, na ktorom je Aplikácia prevádzkovaná),
 4. nebude neoprávnene spracovávať osobné údaje Používateľov,
 5. nebude tajiť, zakrývať či falšovať svoju totožnosť.

8.2. Používateľovi sa ďalej výslovne zakazuje umiestňovať, odkazovať či inak šíriť prostredníctvom Aplikácie obsah, ktorý najmä:

 1. porušuje práva tretích osôb, predovšetkým práva duševného vlastníctva alebo osobnostné práva,
 2. nabáda k páchaniu trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania alebo také konanie schvaľuje, či inak podporuje páchateľa takejto činnosti,
 3. odporuje dobrým mravom alebo verejnému poriadku,
 4. je z akéhokoľvek iného dôvodu protiprávnym.

9. Zodpovednosť

9.1. Používateľ sa vzdáva, v rozsahu umožneným slovenským právnym poriadkom, práva na náhradu škody spôsobenej Prevádzkovateľom, ibaže ide o nárok, ktorého sa nemožno platne vzdať. Prevádzkovateľ tak nebude povinný nahradiť Používateľovi ujmu vzniknutú:

 1. v dôsledku nemožnosti užívať Aplikáciu alebo jej funkcie,
 2. zmenou týchto Obchodných podmienok,
 3. stratou, odcudzením, vyzradením či zneužitím prístupových údajov Používateľa,
 4. v dôsledku používania Aplikácie v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami či s právnym poriadkom,
 5. v dôsledku použitia služby či produktu tretej strany,
 6. nezávisle na vôli Prevádzkovateľa.

9.2. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

 1. akýkoľvek obsah, ktorý Používateľ do Aplikácie vloží,
 2. správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytovaných zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa (nutričnými Terapeutmi, Lekármi) v rámci Aplikácie (typicky v internom chate),
 3. za zabezpečenie prístupu Používateľa k Aplikácii (vrátane funkčnosti hardwaru a dátovej siete používateľa).

9.3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne, ak sa akékoľvek vyhlásenie Používateľa podľa týchto Obchodných podmienok ukáže byť neúplným či nepravdivým. Používateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľa v plnom rozsahu odškodniť a odstrániť všetky negatívne následky takéhoto nepravdivého či neúplného vyhlásenia.

9.4. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ vynakladá pri prevádzke Aplikácie primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti prenášaných informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za narušenie bezpečnosti Aplikácie a prenášaných informácií ku ktorému došlo nezávisle od vôle Prevádzkovateľa, aj napriek vynaloženiu primeraného úsilia na zabezpečenie informácií zo strany Prevádzkovateľa.

9.5. Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na obsah informácií ukladaných v Aplikácii jednotlivými Používateľmi, Terapeutmi či Lekármi ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah týchto informácií. Používateľ však berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súvislosti so svojimi zákonnými povinnosťami oprávnený mazať dáta a údaje, ak Prevádzkovateľ dôjde k záveru, že akýmkoľvek spôsobom porušujú právne predpisy alebo tieto Obchodné podmienky, tak, ako mu to prikazuje alebo umožňuje príslušný právny predpis.

10. Podpora

10.1. Každý Používateľ je oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa za účelom riešenia funkčnosti Aplikácie, najmä v prípadoch, keď je Aplikácia nedostupná alebo nefunkčná, a to prostredníctvom adresy podpora@vitad.io. Používateľ je povinný uviesť svoje identifikačné a kontaktné údaje a špecifikovať svoju požiadavku, predovšetkým popísať problém s Aplikáciou a uviesť, čo sa po Prevádzkovateľovi požaduje.

10.2. Prevádzkovateľ bude Používateľa informovať o prijatí požiadavky Používateľa, o začatí riešenia jeho požiadavky a prípadne o predpokladanom dátume vyriešenia požiadavky bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní a to e-mailom na adresu, z ktorej ho Používateľ kontaktoval. V tomto potvrdení Prevádzkovateľ uvedie, kedy Používateľ požiadavku uplatnil, čo bolo jej obsahom a čo používateľ požaduje.

10.3. Pokiaľ má Aplikácia vadu (t. j. nezodpovedá Zmluve), má Používateľ právo na odstránenie chyby. Povinnosť odstrániť vadu je splnená aj poskytnutím riadnych inštrukcií, ako vadu napraviť, ak ide o vadu, ktorá takto môže byť odstránená. Chyby Aplikácie je Používateľ povinný oznamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie.

10.4. Požiadavka Používateľa bude vybavená najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej uplatnenia. Prevádzkovateľ zašle Používateľovi e-mailové potvrdenie o vybavení požiadavky Používateľa, kde uvedie okrem iného spôsob a dátum vybavenia požiadavky, potvrdenie o prijatí opatrenia na nápravu, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia požiadavky.

11. Poučenie spotrebiteľa

11.1. Klient, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa jej uzavretia, a to písomným oznámením o odstúpení, zaslaným na e-mail podpora@vitad.io. Možnosť ukončenia Zmluvy kedykoľvek zrušením účtu zo strany Používateľa týmto nie je dotknutá.

11.2. Riešenie sporov: V prípade, že dôjde medzi Používateľom - Spotrebiteľom a Prevádzkovateľom k vzniku spotrebiteľského sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Používateľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, adresa: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, webová stránka: www.soi.sk. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov možno využiť takisto platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://www.esc-sr.sk.

11.3. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Uzavreté Zmluvy archivuje Prevádzkovateľ v elektronickej forme a prístup k nim má iba Prevádzkovateľ.

12. Trvanie a ukončenie zmluvy

12.1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Zmluvu je možné opakovane predlžovať vždy o ďalších 12 mesiacov, a to obnovením Registrácie Používateľa v Aplikácii. Obnovenie Registrácie je nutné vykonať najneskôr posledný deň pôvodne dohodnutej doby trvania Zmluvy.

12.2. Používateľ je oprávnený Zmluvu kedykoľvek ukončiť, a to zmazaním účtu Používateľa postupom podľa týchto Obchodných podmienok.

12.3. Prevádzkovateľ je oprávnený Zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou bez výpovednej lehoty zaslanej Používateľovi na jeho e-mail uvedený v účte v prípade, že Používateľ porušil tieto Obchodné podmienky alebo právne predpisy v súvislosti s užívaním Aplikácie. Spolu s ukončením Zmluvy dôjde aj k zmazaniu účtu Používateľa. Používateľovi v súvislosti so zmazaním účtu nevznikajú žiadne nároky.

13. Pozastavenie účtu užívateľa

13.1. Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľovi kedykoľvek pozastaviť možnosť používať Aplikáciu, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ tak môže obvykle urobiť v prípade porušovania týchto Obchodných podmienok a/alebo právnych predpisov zo strany Používateľa. O tomto Prevádzkovateľ Používateľa vyrozumie bez zbytočného odkladu prostredníctvom jeho e-mailovej adresy uvedenej v účte. Pozastavenie možnosti užívať aplikáciu nemá vplyv na možnosti jej ukončenia podľa týchto Obchodných podmienok. Za pozastavenie možnosti užívať Aplikáciu nevznikajú Používateľovi voči Prevádzkovateľovi žiadne nároky.

13.2. Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľovi dočasne pozastaviť možnosť užívať Aplikáciu, z dôvodu inaktivity Používateľa v Aplikácii trvajúcej aspoň 14 dní. Používateľ si v takýchto prípadoch môže požiadať o obnovenie prístupu do Aplikácie zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu podpora@vitad.io.

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Informácie o spracovaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa v súvislosti s prevádzkou Aplikácie sú kedykoľvek k nahliadnutiu na www.vitadio.sk.

14.2. Používateľ berie na vedomie, že v rámci Aplikácie môže prevádzkovateľovi poskytnúť okrem iného Informácie o jeho zdravotnom stave a ďalšie informácie predstavujúce tzv. citlivé informácie (osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 tzv. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR" ). Tieto údaje Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne na základe svojho súhlasu s ich spracovaním, ktorý Používateľ odsúhlasí v rámci Registrácie (prípadne neskôr v Aplikácii pri poskytovaní daných informácií). Znenie súhlasu je dostupné na www.vitadio.sk.

15. Vzájomná komunikácia

15.1. Všetky oznámenia medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, ktoré sa vzťahujú k Zmluve alebo sa plánujú prijať na jej základe, musia byť podané v písomnej podobe a druhej strane doručené. Požiadavka písomnej formy je dodržaná, aj keď sa oznámenie podáva prostredníctvom e-mailu Prevádzkovateľa podpora@vitad.io a e-mailu Používateľa uvedeného v účte.

15.2. Používateľ a Prevádzkovateľ sa zaväzujú, že v prípade zmeny kontaktných údajov budú o tejto zmene druhú stranu informovať najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa tejto zmeny.

16. Společné a záverečné ustanovenia

16.1. Používateľ súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri rokovaní a plnení Zmluvy a znáša všetky náklady takýchto prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré mu pri uzatváraní a plnení Zmluvy vzniknú. Náklady sa nelíšia od základnej sadzby príslušného poskytovateľa.

16.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek ľubovoľne dopĺňať alebo meniť. Toto doplnenie a/alebo zmena bude zverejnená v rámci Aplikácie a na webe www.vitadio.sk, a informácie o tomto doplnení a/alebo zmene budú každému Používateľovi tiež zaslané v rámci jeho účtu. Ku dňu účinnosti nového znenia Obchodných podmienok strácajú predchádzajúce Obchodné podmienky účinnosť. V prípade, že so zmenami Obchodných podmienok Používateľ nesúhlasí, má právo Zmluvu vypovedať ku dňu účinnosti nového znenia Obchodných podmienok.

16.3. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ má právo postúpiť na tretiu osobu Zmluvu či jej časť. Používateľ nesmie previesť či inak zaťažiť svoje pohľadávky za Prevádzkovateľom.

16.4. Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok alebo jeho časť neplatné či nevykonateľné, alebo sa takým v budúcnosti stane, nebude mať táto neplatnosť či nevynútiteľnosť vplyv na platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok alebo ich častí, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu týchto Obchodných podmienok, že toto ustanovenie, alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu. V prípade uvedenom v predchádzajúcej vete sa Prevádzkovateľ zaväzuje neúčinné alebo neplatné ustanovenia nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojím účelom a hospodárskym významom čo najbližšie ustanoveniu, ktoré sa má nahradiť.

16.5. Tieto Obchodné podmienky ako aj všetky právne vzťahy na ich základe vznikajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.6. Toto znenie Obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňa 11. 10. 2021.