Súhlas so spracovaním osobných údajov

(Ďalej len „Súhlas")

Zaškrtnutím príslušných políčok v rámci registrácie do aplikácie Vitadio udeľujete Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, konkrétne údajov o Vašom zdravotnom stave a to za podmienok bližšie špecifikovaných ďalej v tomto dokumente.

Informácie o spracovaní osobných údajov na základe Súhlasu

1. Kto je správcom osobných údajov a ako ho môžete kontaktovať?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Vitadio s.r.o., IČO: 01892444, so sídlom Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 277246 (ďalej len „Vitadio”).

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia a uplatňovania Vašich práv využite tento kontakt:

2. Aký je účel spracovania osobných údajov?

Vitadio prevádzkuje aplikáciu Vitadio (ďalej len „Aplikácia”), medzi ktorej hlavné funkcionality patrí poskytovanie edukačných materiálov, monitorovacích nástrojov, motivačného programu a podpory zdravotníckym pracovníkom (ďalej len „Terapeut”).

V súvislosti s tým Vitadio umožňuje používateľovi do Aplikácie vkladať okrem iného údaje o zdravotnom stave používateľa, na základe ktorých potom Aplikácia zostavuje konkrétne odporúčania pre používateľov.

Vitadio údaje o dennom režime a zdravotnom stave používateľa automatizovane, prostredníctvom Aplikácie, posúdi a na ich základe vytvorí odporúčania. Tieto údaje budú prístupné konkrétnemu Terapeutovi, ktorý ich bude využívať na aktívnu podporu používateľa v efektívnom self-managemente. Na základe údajov o Vašom zdravotnom stave a dennom režime bude spravidla dochádzať k Vášmu profilovaniu, ako aj k automatizovanému rozhodovaniu.

Účelom spracovania údajov o dennom režime a zdravotnom stave používateľa je teda poskytnutie služieb Vitadio prostredníctvom Aplikácie.

3. Aký typ osobných údajov spracovávame?

Vitadio na účely spracovania odporúčaní spracováva na základe Vášho Súhlasu osobné údaje o zdravotnom stave používateľa.

Ide o tzv. citlivé osobné údaje - osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame?

Údaje o Vašom zdravotnom stave bude Vitadio spracovávať, rovnako tak na ich základe profilovať a automatizovane rozhodovať na základe Vášho Súhlasu, v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. a) GDPR.

5. Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, počas ktorej používate Aplikáciu (teda po dobu trvania zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli).

Váš Súhlas však môžete kedykoľvek slobodne a zadarmo odvolať, v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvané na základe Súhlasu už nebudeme naďalej spracovávať bez ohľadu na to, či zmluva s Vami trvá, alebo nie.

6. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek slobodne a zadarmo odvolať, a to prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. S odvolaním Súhlasu nebude naďalej možné využívať Aplikáciu.

7. Poučenie

Ďalšie informácie o tom, ako sa spracúvajú Vaše osobné údaje, komu ich odovzdávame a informácie o tom, aké máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva, sú obsiahnuté v dokumente "Informácie o spracovaní osobných údajov".

Udelením Súhlasu so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov potvrdzujete, že ste sa s týmto dokumentom zoznámili.